Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 2 och 3

Birgitta Järnsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 2 och 3
Administrering: Främst grupp

Denna reviderade version från 2013 innehåller bland annat nya, unika läsförståelseprov för både skolår 2 och 3. Provet Samma ljudför skolår 2 har fått en tydligare struktur och för skolår 3 har provet Samma ljudersatts av två helt nya prov, Bokstäver och meningar samt Min läsning och skrivning. Samtliga delprov har helt nya normer. I den gemensamma handledningen redovisas provens standardiseringsdata, administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för skolår 2 och 3.

DLS för skolår 2 omfattar fyra delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. Proven ska genomföras i februari.

DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min läsning och skrivning. Proven ska genomföras i oktober.

Läsförståelse undersöker elevens förmåga att läsa och förstå skönlitterära texter. Proven för skolår 2 och 3 har nya, elevnära texter av barnboksförfattaren Helen Rundgren. Proven har 20 flervalsuppgifter (tre hörförståelseuppgifter och 17 läsförståelseuppgifter). Provtiden är 30 minuter.

Rättstavning fångar stavningsförmågan vid skrivning av vanligt förekommande ord. 20 prövningsord presenteras i en sammanhängande berättelse. Orden har behållits från den tidigare versionen, men normerna är nya. Provtiden är 30 minuter.

Ordförståelse ger en uppfattning om förmågan att förstå vanligt förekommande ord hämtade ur texter för barn i åtta- till tioårsåldern. Skolår 2 har 17 flersvarsuppgifter som har behållits intakta från föregående version men har nya normer. Skolår 3 har utökats till 20 uppgifter, varav åtta prövningsord har behållits från den tidigare versionen och 12 ord är nya. Provtiden är cirka 20 minuter.

Samma ljud, nu endast för skolår 2, ger en uppfattning om elevens allmänna fonologiska förmåga avseende enskilda bokstavsljud och ljudkombinationer. Uppgifterna har förtydligats genom att de upplästa stimulusorden presenteras i svarshäftet endast som bilder. Åtta uppgifter med fem deluppgifter vardera administreras muntligt, med fördel i mindre grupper. Provtiden är 10–15 minuter.

Bokstäver och meningar är ett nytt prov för skolår 3. Tre korta delprov ger en uppfattning om elevens förmåga inom områdena alfabetisk ordning, meningsbyggnad, interpunktion och avskrift. Provtiden är 15–20 minuter.

Min läsning och skrivningär ett nytt självbildstest för skolår 3, som fångar elevens bild av sin läs- och skrivförmåga. Provtiden är 15–20 minuter.

Materialet
Materialet i DLS för skolår 2 och 3 består av handledning till läraren, elevernas svarshäften och svarsblanketter till proven Läsförståelse, Samma ljud, Rättstavning och Ordförståelse (skolår 2) samt proven Läsförståelse, Bokstäver och Meningar, Rättstavning, Ordförståelse och Min läsning och skrivning (skolår 3). Elevernas svarshäften och svarsblanketter säljs i buntar om 25*.

I materialet ingår även en sammanställningsblankett för skolår 2 respektive skolår 3 för sammanställning och översikt av resultaten för samtliga elever i klassen. Klassammanställningen säljs i buntar om 10*.

Rättelse i manualen
>> Förtydligande och rättelse i handledningen till DLS för skolår 2 och 3 (pdf). 

Finlandssvenska normer
>> Finlandssvenska normer för åk 1, 2 och 3 för ordförståelseprovet i DLS finns att ladda ner här (pdf).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
282-001 DLS för åk 2-3, handledning (2013)
475 kr

Skolår 2

Artikelnr. Artikel Pris Antal
282-002 DLS för åk 2, läsförståelse, svarshäfte, 25 st.*
380 kr
282-003 DLS för åk 2, samma ljud, svarshäfte,
25 st*
290 kr
282-004 DLS för åk 2, rättstavning, svarsblankett, 25 st.*
90 kr
282-005 DLS för åk 2, ordförståelse, svarshäfte, 25 st.*
250 kr
282-006 DLS för åk 2, klassammanställning, 10 st.*
80 kr

Skolår 3

Artikelnr. Artikel Pris Antal
283-002 DLS för åk 3, läsförståelse, svarshäfte, 25 st.*
380 kr
283-003 DLS för åk 3, bokstäver & meningar, svarshäfte, 25 st.*
290 kr
283-004 DLS för åk 3, rättstavning, svarsblankett, 25 st.*
90 kr
283-005 DLS för åk 3, ordförståelse, svarshäfte, 25 st.*
250 kr
283-006 DLS för åk 3, Min läsning & skrivning (självbild), svarshäfte, 25 st.*
150 kr
283-007 DLS för åk 3, klassammanställning, 10 st.*
80 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB